Học Viện

VSE

Là một tổ chức không vì lợi nhuận (not-for-profit organization)
Hoạt động vì mục tiêu xã hội và lợi ích cộng đồng.
Xem thêm
VSE Institute We are a Social Enterprise (not-for-profit organization)

Câu chuyện về VSE