Học Viện VSE (VSE Institute) là tổ chức đầu tiên trên quy mô cả nước nghiên cứu và phát triển những chương trình bổ trợ chuyên biệt cho nguồn nhân lực Việt Nam trong ngành kỹ thuật; Là một Doanh nghiệp xã hội, hoạt động vì mục tiêu xã hội và lợi ích cộng đồng.