Mr. Lê Tự Quốc Nghi

Human Resource Development Manager

Thạc sỹ Cơ Điện Tử và Công Nghệ Cảm Biến, Đại học Việt-Đức.