Mr. Mark B. Carace

Specialist Lecturer

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Philippine Christian University, Manila, Philippines.

Thạc sĩ Quản lý Công, Đại học Pangasinan State University, Philippines.

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Pangasinan State University, Philippines.

Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Colegio San Jose De Alaminos, Philippines.