Mr. Hudson Cheng

Senior Advisor

Kiến trúc sư, Đại học New South Wales, Sydney, Úc.