Quỹ học bổng VSE đã đồng hành cùng sinh viên trong ngành kỹ thuật trên nhiều phương diện: tài chính, học thuật và cơ hội phát triển nghề nghiệp mang tầm vóc quốc tế.