VSE Institute

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Học viện kinh doanh và kỹ thuật đầu tiên tại Việt Nam.

Tiên phong phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư Kinh doanh và Kỹ sư Toàn cầu.

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG & PHƯƠNG THỨC ỨNG TUYỂN:

1. Nhân viên học vụ - số lượng 02: https://drive.google.com/file/d/1pKiAS_5gsUxZTiCgzbJz3-PtFAE8JjkC/view

2. Quản lý tuyển sinh - số lượng 01: https://drive.google.com/file/d/1jDztsgsHr6ycWZygpgvsMLcyM1SNiPvx/view